นางวรรณา ช้างพลาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางชุติมา ชาวบ้านไร่
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวนพเก้า ลิ้มพรชัยเจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางจารุณี แหลมสั้น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางเฟื่องฟ้า หงษ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
นางสาวอาภัสรา แสนสุรินทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางพรทิพย์ บุญเจริญ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ